Avís legal

Aquest avís legal recull les condicions generals que regulen l’accés i l’ús del Portal www.santuariodemeritxell.com, d’ara endavant “el Portal”, del qual és titular i propietària “Andorra Turisme, SAU”, societat constituïda a l’empara de la Llei 13/2007, de 20 de setembre, de creació de la societat pública Andorra Turisme, SA, inscrita al Registre de Societats amb el número 12.506, llibre S-170, folis 161-170, amb data 21 de gener del 2008, amb NRT 707655-R, radicada al carrer Prat de la Creu, 59-65, bloc D, 4t pis, AD500 Andorra la Vella, d’ara endavant “la Propietària”. L’ús del Portal implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals i de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeix a aquest avís. En conseqüència, l’usuari ha de llegir aquest avís legal cada vegada que accedeixi al Portal, atès que es poden produir modificacions en les condicions generals, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a determinats serveis concrets del Portal. L’accés al Portal és gratuït i la seva visualització no requereix cap registre ni subscripció prèvia. A través del Portal es facilita informació general del país i de les diferents parròquies, amb la finalitat de promoure internacionalment el Principat d’Andorra.

Responsabilitats

La informació continguda en el Portal és la vigent en la data de l’última actualització, i la propietària no garanteix l’absència d’errors en l’accés al Portal ni en el contingut, però, adoptarà les mesures pertinents per evitar-los, corregir-los i/o actualitzar-los tan aviat com es detectin. La Propietària es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació del Portal, la seva presentació i configuració i les condicions d’accés sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment. Així mateix, la Propietària es reserva el dret de modificar i/o ometre totalment o parcial els continguts del Portal i restringir-ne l’accés. En cas que s’hagin de realitzar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, la Propietària es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l’accés al Portal, així com el dret de prestació o cancel•lació dels serveis, sense perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin. L’ús d’aquest Portal i la informació que es facilita és responsabilitat de l’usuari. La Propietària no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, del contingut del Portal i dels programes que incorpora. La Propietària no es responsabilitza de l’ús que l’usuari del web realitzi dels serveis, continguts, enllaços i hiperenllaços continguts en el Portal. Cap tercer podrà establir una relació de framing entre les seves pàgines web i el Portal. Així mateix, la Propietària no es responsabilitza del contingut de tercers al qual es pugui accedir mitjançant els enllaços continguts al Portal.

Propietat intel•lectual sobre els continguts

Tots els elements que apareixen al Portal, així com l’estructura, el disseny i el codi font són propietat d’”Andorra Turisme, SAU”, o si s’escau, de tercers que li han cedit els corresponents drets d’ús, i que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar, i que per tant estan protegits per la normativa de propietat intel•lectual. No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del Portal sense el consentiment previ i per escrit de la Propietària. L’accés per part de l’usuari als continguts i els serveis del Portal no implica cap dret pel que fa a la seva transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, objecte de propietat intel•lectual, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de la Propietària o del tercer titular dels drets, si s’escau. Els usuaris del Portal només podran realitzar un ús privat i personal dels seus continguts, és a dir, només tindran dret a visualitzar i realitzar còpies dels continguts per al seu ús personal i exclusiu i hauran d’aplicar aquests drets sobre la base dels principis de bona fe i la normativa aplicable. Queda absolutament prohibit l’ús del Portal o de qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il•lícites. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest Portal, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel•lectual, poden donar lloc a l’exercici de les accions legals pertinents i, si s’escau, a les responsabilitats derivades d’aquest exercici.

Protecció de dades

De conformitat amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa als usuaris que:
La visita al Portal és anònima. Tanmateix, amb l’objectiu d’oferir un millor servei i facilitar l’ús del Portal, s’analitza el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l’activitat dels visitants al Portal i la seva freqüència d’utilització.
A més, el Portal proporciona processos de registre d’usuaris, de contacte, concursos i campanyes de màrqueting mitjançant els quals es recullen dades personals dels usuaris que passaran a formar part del fitxer TURISTES, gestionat per ANDORRA TURISME, SAU. Les dades personals recollides mitjançant aquests processos, concursos o campanyes podran ser cedides a empreses terceres que col•laboren amb Andorra Turisme per a la planificació d’un viatge a Andorra mitjançant l’eina habilitada a aquest efecte i coneguda com a “Planificador de Viatges” així com per a l’enviament d’informació, notícies, publicitat i qualsevol altra activitat relacionada amb les activitats turístiques d’Andorra per qualsevol mitjà o canal d’informació. Quan l’usuari participi d’aquests processos, concursos o campanyes, Andorra Turisme, SAU guardarà les dades de caràcter personal que hagi demanat i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, d’acord amb allò establert per la normativa aplicable. En aquests casos, serà obligació de l’usuari mantenir actualitzades les dades de forma que corresponguin a la realitat en cada moment i l’usuari podrà exercir els drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d’accés, rectificació, oposició i supressió de les seves dades personals, així com el dret de revocar el consentiment prestat per a la cessió de les dades. Aquests drets poden ser exercits per l’interessat o, si s’escau, per qui el representi.

Compromisos

La Propietària es compromet a no realitzar publicitat enganyosa. En aquest sentit, no es consideraran publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar en el contingut de les diferents seccions del Portal a causa del manteniment i/o de l’actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions del Portal com a conseqüència d’allò esmentat en aquest apartat, i la Propietària es compromet a corregir aquesta situació tan aviat com tingui constància dels esmentats errors. No enviar comunicacions comercials sense identificar-les.

Cookies

El Portal utilitza cookies que queden emmagatzemades a l’ordinador de l’usuari. Les cookies són petits arxius que el servidor envia als ordinadors dels usuaris però que no proporcionen cap informació de caràcter personal. El servidor on es troba allotjat el Portal reconeix automàticament l’adreça IP dels ordinadors del client i/o usuari, el dia i l’hora en què s’estableix i finalitza la connexió, així com la informació sobre les diferents seccions consultades. Cal que el servidor conegui aquestes dades perquè es pugui comunicar. L’usuari pot configurar el seu navegador perquè avisi de la presència de cookies. Igualment, l’usuari pot configurar el seu navegador de manera que no rebi aquestes cookies, ja que aquesta acció no impedirà que pugui accedir a la informació del Portal. En qualsevol cas, l’accés al Portal implica l’acceptació per part de l’usuari de les cookies indicades anteriorment i de qualsevol altra que, per raons tècniques, d’organització o de qualsevol altre tipus, pugui existir.

Polítiques d’ús

L’usuari és responsable del compliment de les lleis i reglaments en vigor i de les regles aplicables a l’ús que es realitzi dels productes i aplicacions. Tanmateix, es prohibeix l’ús del Portal contrari a la bona fe, en particular i de manera no exhaustiva: la utilització contrària a la normativa andorrana o que infringeixi els drets de tercers; la publicació o transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il•legal, racial, xenòfob o difamatori; alterar o intervenir per mitjans fraudulents pàgines web personals o correus electrònics o sistemes d’altres usuaris o tercers sense la seva autorització; els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de la propietat intel•lectual de tercers; el recull i/o la utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o que contravingui les disposicions de la Llei Qualificada 15/2003 de protecció de dades personals; la utilització del servidor de correu, el domini i les adreces de correu electrònic amb finalitats de correu no desitjat, bombardeig de correu, suplantació d’identitat, frau sota custòdia de tercers, Scam 419, pharming, difusió de virus (troians, etc.) o qualsevol altre tipus d’activitat realitzada amb ànim fraudulent o delictiu. L’usuari és l’únic responsable del contingut de les dades i la informació transmesa i emmagatzemada en els espais contractats o autoritzats no gestionats pel Portal, així com dels hiperenllaços, de les reivindicacions de tercers i de les accions legals que puguin afectar la propietat intel•lectual, drets de la personalitat, protecció de dades i qualsevol altre. Queda expressament prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, l’estructura i els arxius dels servidors del Portal. Davant qualsevol problema que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat del Portal com a conseqüència directa d’una actuació negligent de l’usuari, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que correspongui. L’usuari respectarà els estàndards tècnics disposats pel Portal en l’administració i desenvolupament dels productes utilitzats de manera que no es produeixi un ús abusiu que retardi els servidors i perjudiqui la prestació dels productes o drets d’altres usuaris.

Copyright

Tots els drets derivats de la propietat intel•lectual estan expressament reservats per la Propietària. El codi font, els dissenys gràfics, les fotografies, la música, els sons, les animacions, el programari, els textos, els noms de domini, les marques, així com la informació i els continguts recopilats a tota la web estan protegits per la legislació andorrana a favor de la Propietària. La Propietària no permet, totalment ni parcial, la reproducció, la publicació, el tractament informàtic, la distribució, la difusió, la modificació, la transformació o la descompilació sense el permís previ i per escrit. L’usuari només pot utilitzar el material que aparegui al Portal per al seu ús personal i privat. Queda prohibit l’ús amb finalitats comercials o qualsevol altre ús que no sigui personal i privat. La Propietària vetllarà tant pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització de la seva propietat intel•lectual i industrial, exercint totes les accions legals que corresponguin. La Propietària podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda en el Portal, així com la seva configuració i presentació.

Acceptació

L’accés i la utilització del Portal impliquen el consentiment i l’acceptació de l’usuari i la seva adhesió a les condicions detallades anteriorment.

Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents condicions d’accés queden subjectes a l’ordenació jurídica andorrana i als seus tribunals.

TOP